BIP Urząd Miasta Oleśnica

środa, 22 czerwca 2022

XLIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad


W dniu 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta można oglądać za pośrednictwem Internetu.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora ZBK z realizacji zadań gminy w zakresie zarządzania zasobami gminnymi.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Gminy Miasta Oleśnicy na lata 2022-2026 o nazwie: Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

UMO


czwartek, 9 czerwca 2022

Zbigniew Rybak został wicedyrektorem Archiwum Wojskowego w Oleśnicy


Były sekretarz Miasta, pan Zbigniew Rybak, został wicedyrektorem Archiwum Wojskowego w Oleśnicy.

Do zadań wicedyrektora należy m.in.: 

- nadzór nad procesem planowania i realizacji działalności z zakresu kontroli zarządczej, 

- nadzór nad właściwą eksploatacją przydzielonych archiwum obiektów i pomieszczeń, 

- rozpatrywanie, przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i skargi, 

- przygotowywanie archiwum do osiągnięcia wyższych stanów gotowości w razie kryzysu po ogłoszeniu mobilizacji w czasie wojny, a także 

- utrzymywanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej oraz organami administracji rządowej i samorządowej. 

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy, decyzją ministra obrony narodowej, powstało w 2005 roku. Funkcjonować zaczęło 2 lata później. Przejęło ono dokumentację rozformowanych archiwów wojsk lądowych w Krakowie i archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dokumentację nieistniejących jednostek i instytucji wojskowych znajdującą się w Archiwum Wojsk Lądowych w Warszawie. 

W archiwum, które jest zasobem otwartym, znajdziemy materiały instytucji cywilnych i wojskowych związanych z obronnością państwa. 

Pan Zbigniew Rybak prowadzi też wykłady z administracji w Europejskim Instytucie Edukacji we Wrocławiu.

Za: "Panorama Oleśnicka", nr 23, 7-13 czerwca 2022, s. 4.środa, 25 maja 2022

XLII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad


W dniu 26 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 10:00 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta można oglądać za pośrednictwem Internetu.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok:
a) omówienie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok, [Pobierz Raport - pdf]
b) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy w zakresie raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2021 rok - Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,
c) DEBATA,
d) rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2021 rok:
a) omówienie wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2021 rok - Burmistrz Jan Bronś,
c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o wykonaniu budżetu za 2021 rok - Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2021 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Kasprzyszak,
e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,
f) DYSKUSJA,
g) rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2021 rok,
h) rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2021 rok. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar przy ulicy Wrocławskiej obręb Rataje w Oleśnicy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Owocowej, W. Rutkiewicz, Kusocińskiego obręb Rataje w Oleśnicy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie wschodniej części ulicy Krzywoustego obręb Oleśnica w Oleśnicy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Stawowej i Belgijskiej obręb Lucień w Oleśnicy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar przy ulicach Wojska Polskiego i Brzozowej, obręb Oleśnica w Oleśnicy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/44/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00”.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica zadania własnego Powiatu Oleśnickiego pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka nr 451)”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2023 roku”.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
24. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

UMOsobota, 30 kwietnia 2022

Oświadczenie radnego Kazimierza Karpienki w sprawie Roberta Sarny


Podczas XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji w dniu 28 kwietnia 2022 roku radny Kazimierz Karpienko (były członek PZPR, obecnie członek PiS) przeczytał oświadczenie, w którym odniósł się do wypowiedzi radnego Roberta Sarny z poprzedniej sesji Rady Miasta. Oświadczenie sprowokowało dyskusję, do której włączyli się inni radni. 

Jest to już kolejne wystąpienie radnego Karpienki skierowane personalnie do innego radnego. Radny Karpienko w podobnym tonie rozliczył już radnego Pawła Bielańskiego i Michała Kołacińskiego. Kto następny znajdzie się na celowniku radnego? I czy rzeczywiście do tego służy Rada Miasta? Jakież to dobro wynika z tego dla mieszkańców Oleśnicy?Oto treść oświadczenia radnego Kazimierza Karpienki:

"Oświadczenie w sprawie wystąpienia radnego Roberta Sarny na sesji w dniu 31 marca 2022 roku

W trakcie 40. sesji Rady Miasta Oleśnicy w dniu 31 marca 2022 roku stałem się obiektem personalnego ataku radnego Roberta Sarny. Chciałbym się odnieść do tej werbalnej napaści.

Pierwszy jej aspekt to próba wmówienia opinii publicznej, że rzekomo „obraziłem kobietę”. Odbieram to jako rozpaczliwą próbę ciągnięcia wątku schronu i pewnej fundacji, co stanowi realizację planu osłabiania mojej pozycji politycznej wyznaczonego radnemu Sarnie przez pewnych dwóch radnych.

Oświadczam, że nikogo nie obraziłem. Odniosłem się do powszechnie nagłośnionego przez rodzinę prezes fundacji, policję i media faktu, rzutującego na działalność i wiarygodność organizacji starającej się niedawno o nieruchomość będącą w mojej administracji jako prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Wcześniej byłem przysłowiowym „czarnym ludem” w publicznych wystąpieniach tej pani.

Mój szacunek do kobiet jest powszechnie znany i nie pan Sarna będzie arbitrem w tym zakresie.

Drugi aspekt to publiczne podanie przez radnego Sarnę moich danych osobowych, co stanowiło – nie tylko w moim odczuciu – naruszenie obowiązujących przepisów. Numer dowodu osobistego, adres, imiona rodziców – to są dane, z którymi niekoniecznie chcę się obnosić. Sprawa ta będzie jednak toczyć się w odrębnym trybie.

Trzeci aspekt to ogłoszenie przez Roberta Sarnę Oleśnicy i całemu światu, że byłem członkiem PZPR. Radny poinformował o tym tak, jakby dokonał odkrycia prochu. Sęk w tym, że jest on dawno wymyślony.

Nigdy nie ukrywałem swojej przynależności do wspomnianej partii w czasach PRL-u. W 2. numerze nieistniejącego już tygodnika „Kurier Oleśnicki” z 4 października 1991 roku opublikowano wywiad ze mną jako radnym. Redaktorzy Andrzej Szachnowski i Andrzej Makarczuk powiedzieli w nim: „Należał Pan do PZPR”. Moja odpowiedź brzmiała: „Tak. Oczywiście”. To było 31 lat temu. I co Pan na to Panie Sarna?

Stwierdził Pan na sesji – cytuję: „Pan Kazimierz dwukrotnie mówił na sesjach, że nie był członkiem PZPR. Okłamał pan radnych i mieszkańców”. Ponadto nazwał mnie Pan „kłamczuszkiem”.

Już po Pana wystąpieniu zaprzeczyłem, żebym składał tego rodzaju oświadczenia na sesjach. Teraz mogę to tylko stanowczo powtórzyć. Byłoby nieroztropne z mojej strony, gdybym składał takie deklaracje, skoro w publicznym wywiadzie oświadczyłem co innego.

Panie radny Sarna, ktoś Pana pokierował w ślepy zaułek, a kto – możemy się domyślać, ale o tym za chwilę.

Pana „wytropienie” mojej rzekomo ukrywanej przynależności do PZPR jest dość zabawne w kontekście historii Polski i biografii Polaków. Odnoszę wrażenie, że Pańska wiedza jest dość ograniczona.

Czy Pan wie, że do PZPR należeli między innymi: działacze późniejszej opozycji demokratycznej Joanna Duda-Gwiazda, Jacek Kuroń, Bogdan Lis, Walerian Pańko, Ludwika Wujec, a także reżyserzy Kazimierz Dejmek i Jerzy Kawalerowicz, literaci Konstanty Ildefons Gałczyński, Jerzy Pilch, satyrycy Jeremi Przybora, Jan Pietrzak, Marcin Wolski, komentator sportowy Tomasz Hopfer, sędzia piłkarski Michał Listkiewicz, bokser Jerzy Kulej, aktorzy Kazimierz Kaczor, Jerzy Trela, dziennikarz Bogusław Wołoszański? Rozumiem, że dla Pana są to ludzie skończeni i niegodni piastować nawet funkcji radnego w małym mieście...

A jak się Pan pogodzi z wiedzą, którą teraz Panu przekazuję, że byli członkowie PZPR są w gronie autorytetów i działaczy Platformy Obywatelskiej, którą Pan reprezentuje? Mam na myśli na przykład Leszka Balcerowicza, Bronisława Geremka, Andrzeja Rzeplińskiego, europosła Dariusza Rosatiego, posłów PO Leszka Korzeniowskiego, Mirona Sycza, Bożenę Sławiak, Mariana Czerwińskiego, a także Tomasz Nałęcza – doradcę prezydenta Komorowskiego, Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Barbarę Kudrycką – ministrów w rządzie Donalda Tuska. Tę listę można ciągnąć w nieskończoność. I tylko nie wiem, co Pan jeszcze robi w Platformie Obywatelskiej.

Pan powinien zapisać się w końcu do Oleśnicy Razem i już jawnie realizować dyrektywy „niezłomnych” polityków lokalnych. Ich praca nad Panem zaczęła przynosić efekty. Jeden urabia Pana na wycieczkach rowerowych, drugi na meczach piłkarskich. Osiągnęli to, co chcieli – Sarna dał się podpuścić i zaatakował Karpienkę. I tak oto stał się Pan politycznym zającem. Marna to rola na tej naszej oleśnickiej scenie.

Co mogę Panu radzić? Niech Pan się zajmie swoją osobą. Obserwuję z rozbawieniem, że ma Pan z tym pewien problem. Miał Pan zostać kierownikiem w MGK, ale pierwszego dnia się Pan rozchorował. Objawił się Pan w Starostwie Powiatowym, ale też na krótko. Podobnie krótka była Pana kariera jako przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy. Chciał Pan zostać burmistrzem Bierutowa, ale bez skutku. Z Pana pozycją w Platformie Obywatelskiej jest też cieniutko. Zresztą stale macie w tej partii na szczeblu lokalnym jakiś bałagan. Trzeba koła rozwiązywać, ustalać, kto rzeczywiście pełni funkcję, rozsądzać bijatyki pomiędzy członkami, powtarzać wewnętrzne wybory.

A Pan, zamiast pracować dla swojej partii, prawdopodobnie stał się przekaźnikiem i narzędziem w rękach panów z jakiejś organizacji. I kiedy oni już dostali ode mnie należne odpowiedzi na swoje ataki, teraz wystawili na pierwszą linię Pana. Jak to dla Pana wypadło, niech ocenią oleśniczanie.

Na koniec życzę Panu powodzenia w dziele lustracji mojej skromnej osoby.

Taka jest moja opinia i ocena wydarzenia, do którego się odniosłem.
Kazimierz Karpienko Radny Rady Miasta Oleśnicy".


piątek, 29 kwietnia 2022

Radni burmistrza Jana Bronsia odrzucili petycję o utworzenie skweru społecznego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy


28 kwietnia 2022 roku, podczas XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy radni żywo dyskutowali nad powstaniem skweru społecznego oraz lokalizacji nowej przychodni zdrowia w Oleśnicy. 

Inicjatorem powstania skweru społecznego przy ul. Spacerowej jest pan Wiesław Mazurkiewicz. Pod petycją o utworzenie skweru podpisało się 182 mieszkańców. 

11 radnych koalicji ORS - PiS skupionej wokół burmistrza Jana Bronsia poparło uchwałę o uznaniu petycji za BEZZASADNĄ.SKOMENTUJ NA FACEBOOKUśroda, 27 kwietnia 2022

XLI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad


W dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta można oglądać za pośrednictwem Internetu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań komunalnych przez MGK Sp. z o.o. [Plik pdf
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok
9.a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rataj na terenie Oleśnicy (ul. Wiesława Kiryka).
9.b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Rataj na terenie Oleśnicy (ul. Jerzego Kukuczki).
9.c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia skweru społecznego przy ul. Spacerowej w Oleśnicy. [Obejrzyj video]
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
13. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

UMOwtorek, 29 marca 2022

XL sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji - porządek obrad


W dniu 31 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji. 

Obrady Rady Miasta można oglądać za pośrednictwem Internetu.

Przewidywany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych na drogach w obrębie miasta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Oleśnica a Miastem Tichwin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Oleśnica do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok".
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na lata 2022-2024.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Owocowej, Dobroszyckiej i Północnej w Oleśnicy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 UMO